PKA – Państwowa Komisja Akredytacyjna

Co reguluje i określa PKA?

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw powołała Państwową Komisję Akredytacyjną jako ustawowy organ działający na rzecz jakości kształcenia, określając jej zadania oraz tryb pracy. W przeciwieństwie do komisji środowiskowych poddanie się ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena niesie za sobą konsekwencje w postaci decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia. Tak więc Państwowa Komisja Akredytacyjna jest jedynym, obejmującym cały obszar szkolnictwa wyższego, ustawowym organem działającym na rzecz oceny jakości kształcenia, której opinie i uchwały mają moc prawną.

Komisja swą działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, czyli praktycznie całe cywilne szkolnictwo wyższe, zarówno państwowe jak i niepaństwowe. Ponadto zgodnie z ustawami z dnia 27 lutego 2003 r. o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej oraz o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, kompetencje Komisji rozszerzone zostały także na tworzenie i prowadzenie w tych uczelniach kierunków studiów dotyczących innych nauk niż wojskowe.