Nauczyciele – Warszawa 2005 r.

PRAGMATYKA ZAWODOWA

Warszawa, 25 kwietnia 2005 r.

AWANS ZAWODOWY » AKTY PRAWNE
» Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony – 4.04.2000r.)

» Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2000r. Nr 19, poz.239)

» Ustawa z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845)

» Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

» Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 82, poz. 744)

» Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz.825)

» Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy. (Dz.U. z 2005r. Nr 104, poz. 873)

Zakres merytoryczny wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W związku z zapytaniami kierowanymi przez niektórych nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego, przedstawiamy poniżej porównanie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593), określających wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz formę przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie tych wymagań.

Jak wynika jednoznacznie z poniższego zestawienia, zakres merytoryczny wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego nie uległ zmianie, wprowadzone korekty mają wyłącznie charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący. Dodano tylko jeden nowy wymóg, dotyczący uzyskania umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, jednakże jest to wymóg alternatywny. Nie zrezygnowano natomiast z żadnego z dotychczasowych wymogów. Nie zmieniła się także forma przedstawienia dokumentacji – doprecyzowano natomiast, że przedkładane przez nauczyciela opisy, analizy i sprawozdania winny wskazywać uzyskiwane w pracy efekty.

I. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
§ 5 ust. 2 pkt 1)
opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej; § 8 ust. 2 pkt 1)
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 KN (nauczyciele nieodbywający stażu: dyrektor szkoły, wizytator, związkowiec) – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
§ 8 ust. 2 pkt 2)
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
§ 5 ust. 2 pkt 2)
umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły;
§ 8 ust. 2 pkt 3)
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

§ 5 ust. 2 pkt 3) – wymagania alternatywne
realizacja co najmniej 4 z 8 zadań (a – h):

§ 8 ust. 2 pkt 4) – wymagania alternatywne
realizacja co najmniej 3 z 6 zadań (a – f):

a) opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

b) opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzację w innej formie; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych za spełnienie tego zadania uznaje się także prowadzenie aktywnej działalności artystycznej,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej,

c) prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym,
§ 8 ust. 2 pkt 3)
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

d) aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
e) wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej, b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
f) pełnienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty, b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
g) uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

h) wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej; e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
×
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym;

§ 5 ust. 2 pkt 4)
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywał jest zatrudniony.

§ 8 ust. 2 pkt 5)
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

II. Forma przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§ 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
1) opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2, 1) opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 – 3, ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego;
2) pisemne sprawozdanie z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, 2) sprawozdanie z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4, oraz uzyskanych efektów;
× 3) dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) – Dz. U. Nr 155, poz. 1288 z późn. zm.);
3) opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4; 4) opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5;
4) zaświadczeń i materiałów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w § 5 ust. 2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego; 5) zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w § 8 ust. 2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji;
III. Należy także stanowczo podkreślić, że nie uległy zmianie zasady odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego: zasady określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli są identyczne, jak zasady dotychczasowe, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmiana rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, która nastąpiła z dniem 8 grudnia 2004 r., nie skutkuje zatem koniecznością dokonywania zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, który rozpoczął staż na kolejny stopień awansu zawodowego przed tym dniem.

WYNAGRADZANIE


» Komunikat w sprawie płac nauczycielskich

» Stanowisko Ministra Finansów oraz odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2008.

» Wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego

» Pisma do kuratorów oświaty oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2006/2007

» Rozporządzenie płacowe dla nauczycieli

» Komunikat ze spotkania wicepremiera, Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha z prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 2 kwietnia 2007 r.

» Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Samorządy, które od 2000 roku, regulują samodzielnie płace nauczycieli są zobowiązane ustawą – Karta Nauczyciela do wypłacenia podwyżek do dnia 1 maja z wyrównaniem od dnia 1 stycznia.

» Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie przepisów art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

» Komunikat w sprawie podwyżek dla nauczycieli

» Nowelizacja rozporządzenia o wynagradzaniu nauczycieli

Podstawowe dane dotyczące wynagrodzeń nauczycieli w 2007 r.

System Wynagradzania Nauczycieli oraz inne świadczenia przysługujące nauczycielom

Ocena rozwiązań prawnych w ustawie – Karta Nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem problematyki awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli. Informacja na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

» Wykaz aktów prawnych regulujących wynagrodzenia nauczycieli