Prawo – Ustawy MEN

Ustawy i rozporządzenia dotyczące oświaty

bullet.gif (140 bytes) Ustawy i rozporządzenia dotyczące szkół wyższych

bullet.gif (140 bytes) Ustawy i rozporządzenia dotyczące kultury fizycznej i sportu

bullet.gif (140 bytes) Dzienniki Urzędowe MEN

Dziennik Urzędowy Nr 1 z dnia 20 lutego 2004 r.
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rok 2003 (numery 1 – 4) Dziennik Urzędowy Nr 4 z dnia 20 listopada 2003 r. Dziennik Urzędowy Nr 3 z dnia 10 lipca 2003 r. Dziennik Urzędowy Nr 2 z dnia 15 maja 2003 r. Dziennik Urzędowy Nr 1 z dnia 30 stycznia 2003 r. Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rok 2002 (numery 1 – 4)
Dziennik Urzędowy Nr 4 z dnia 10 października 2002 r.
Dziennik Urzędowy Nr 3 z dnia 20 września 2002 r.
Dziennik Urzędowy Nr 2 z dnia 16 września 2002 r.
Dziennik Urzędowy Nr 1 z dnia 5 lutego 2002 r.
Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu za rok 2001 (numery 1 – 4*)
Dziennik Urzędowy Nr 4 z dnia 31 październik 2001 r.
Dziennik Urzędowy Nr 3 z dnia 27 sierpnia 2001 r.
Dziennik Urzędowy Nr 2 z dnia 15 maja 2001 r.
Dziennik Urzędowy Nr 1 z dnia 17 kwietnia 2001 r.
Dziennik Urzędowy Nr 5 z dnia 8 grudnia 2000 r.
Dziennik Urzędowy Nr 4 z dnia 15 września 2000 r.
Dziennik Urzędowy Nr 3 z dnia 7 sierpnia 2000 r.
Dziennik Urzędowy Nr 2 z dnia 20 czerwca 2000 r.
Dziennik Urzędowy Nr 1 z dnia 10 kwietnia 2000 r.
Dziennik Urzędowy Nr 4 z dnia 30 grudnia 1999 r.
bullet.gif (140 bytes) Umowy międzynarodowe

Oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Nauki, Badań i Kultury Kraju Związkowego Brandenburgii w sprawie Collegium Polonicum w Słubicach, sporządzonej w Warszawie dnia 2 października 2002 r.
Program współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998-2001
Umowa między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym

Ustawy

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2004r. Nr 49, poz. 463)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 11 grudnia 2003r. uchylająca ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2258)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 12 września 2002r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1267)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1185)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2002r. Nr 41, poz. 362)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 17 grudnia 2001r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2002r. Nr 4, poz. 32)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 144, poz. 1615)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1404)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 111, poz. 1194)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 22 grudnia 2000r. – o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1323)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2000r. Nr 19, poz.239) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony – 4.04.2000r.). (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 8 grudnia 2000r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1312) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. (Dz.U. z 2000r. Nr 12, poz.136) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 7 listopada 2001r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 147, poz. 1644)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz.U. z 1999r. Nr 12, poz.96) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1320) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 25 lipca 1998r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity). (plik.zip)

Rozporządzenia
na początek

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat. (Dz.U. z 2004r. Nr 169, poz. 1768)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lipca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2004r. Nr 164, poz. 1716)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 114, poz. 1195)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz. (Dz.U. z 2004r. Nr 89, poz. 845)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz.U. z 2004r. Nr 74, poz. 667)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz.U. z 2004r. Nr 115 poz. 1198)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz.U z 2004r. Nr 76, poz. 711)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich. (Dz.U. z 2004r. Nr 66, poz. 605)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji. (Dz.U. z 2004r. Nr 47, poz. 452)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną. (Dz.U. z 2004r. Nr 46, poz. 438)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 43, poz. 393)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia. (Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 220)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 stycznia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 45)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie wzoru formularza składanego w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności. (Dz.U. z 2004r. Nr 2, poz. 11)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004. (Dz.U. z 2003r. Nr 225, poz. 2231)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2248)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. (Dz.U. z 2003r. Nr 227, poz. 2247)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 217, poz. 2128)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2003r. Nr 210, poz. 2041)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz. 1875)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1854)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej. (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1855)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego. (Dz.U. z 2003r. Nr 191, poz. 1871)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003r. w sprawie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i państwowych komisji egzaminacyjnych. (Dz.U. z 2003r. Nr 191, poz. 1870)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 czerwca 2003r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cukiernik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim, ogrodnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, rolnik, rybak śródlądowy, rzeźnik-wędliniarz, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik, technik pszczelarz, technik rolnik, technik rybactwa śródlądowego, technik technologii żywności i technik żywienia i gospodarstwa domowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1540)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2003r. Nr 146, poz. 1416)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2003r. Nr 141, poz. 1362)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz. 1391)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1226)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 132, poz. 1225)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 116, poz. 1093)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 czerwca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2003r. Nr 104, poz. 965)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną. (Dz.U. z 2003r. Nr 116, poz. 1092)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2003r. Nr 107, poz. 1003)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek. (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz. 826)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej. (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz. 825)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 89, poz. 824)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. (Dz.U. z 2003r. Nr 84, poz. 779)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 kwietnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 86, poz. 798)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2003r. Nr 90, poz. 846) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. (Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 412)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej. (Dz.U. z 2003r. Nr 51, poz. 446)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej. (Dz.U. z 2003r. Nr 44, poz. 375)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz.U. z 2003r. Nr 34, poz. 286)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 39, poz. 337)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz.U. z 2003r. Nr 61, poz. 537)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. z 2003r. Nr 49, poz. 411)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 226)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. (Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz. 192)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2003r. Nr 23, poz. 193)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ. (Dz.U. z 2003r. Nr 17, poz. 157)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 13, poz. 133)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 26, poz. 225)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 47)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 114)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie wzoru formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 94)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2003r. Nr 2, poz. 21)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 46)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz.U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 grudnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1807)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2003r. Nr 20, poz. 171)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 220, poz. 1853)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. (Dz.U. z 2002r. Nr 204, poz. 1722)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz.U. z 2002r. Nr 160, poz. 1323)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1289)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz.U. z 2002r. Nr 159, poz. 1320)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 137, poz. 1155)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz.U. z 2002r. Nr 126, poz. 1078)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz.U. z 2002r. Nr 121, poz. 1037)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003. (Dz. U. z 2002r. Nr 111, poz. 970)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania. (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 987)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 100, poz. 910)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 czerwca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz.U. z 2002r. Nr 70, poz. 648)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U. z 2002r. Nr 82, poz. 744)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu. (Dz.U. z 2002r. Nr 71, poz. 657)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 434)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 69, poz. 635)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz.U. z 2002r. Nr 48, poz. 446) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 433)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U. z 2002r. Nr 63, poz. 571)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 431)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą. (Dz.U. z 2002r. Nr 44, poz. 409)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2002r. Nr 50, poz. 451)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2002r. w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła na te towary. (Dz.U. z 2002r. Nr 19, poz. 188)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 225)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 lutego 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2002r. Nr 14, poz. 131)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 15, poz. 142) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2002r. Nr 10, poz. 96) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego. (Dz.U. z 2002r. Nr 8, poz. 65)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 6, poz. 56)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. z 2001r. Nr 4, poz. 38)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2002. (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz. 1822)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki. (Dz.U. z 2002r. Nr 3, poz. 28)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie sposobu i warunków prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli (Dz.U. z 2001r. Nr 140, poz. 1579)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1419)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1418)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. (Dz.U. z 2001r. Nr 122, poz. 1333)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki. (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1290)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz. 1259)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1093) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 90, poz. 1003)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz. U. z 2001r. Nr 96, poz. 1048)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1054) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. (Dz. U. z 2001r. Nr 92, poz. 1020) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 844) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 737)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 maja 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz.U. z 2001r. Nr 52, poz. 544)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 626)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych. (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 625) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001r. Nr 61 poz. 624) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. (Dz.U. Nr 56, poz. 585)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 31, poz. 357)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 26, poz. 284)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2001r. Nr 29, poz. 323) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 114) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni. (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 109) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 110)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 49) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1330) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego. (Dz.U. z 2000r. Nr 121, poz.1292) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Dz.U. z 2000r. Nr 119, poz.1255)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania. (Dz.U. z 2001r. Nr 1, poz. 5) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.(Dz.U. z 2000r. Nr 115, poz.1201)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U. z 2000r. Nr 107, poz.1133)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz.U. z 2000r. Nr 107, poz.1132)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 listopada 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1074)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1066) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2000r. w sprawie dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także w sprawie dodatku motywacyjnego i służbowego dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz w jednostkach organizacyjnych sprawujących nadzór pedagogiczny (Dz.U. z 2000r. Nr 83, poz.943)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 90, poz.1000) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz.956)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz.U. z 2000r. Nr 99, poz.1073) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą (Dz.U. z 2000r. Nr 72, poz.840)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz.887)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz.825) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz.824)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej (Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz.822)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2000r. Nr 70, poz.823)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000r. Nr 39, poz.455)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2000r. Nr 12, poz.142)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2000r. Nr 17, poz.215) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz.U. z 2000r. Nr 12, poz.141) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2000r. Nr 6, poz.74) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 6, poz.72) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2000r. Nr 6, poz.73) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 1999r. Nr 111, poz.1284) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U. z 2000r. Nr 2, poz.20) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną (Dz.U. z 2000r. Nr 2, poz.19) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 2000r. Nr 2, poz.18) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów (Dz.U. z 1999r. Nr 93, poz.1071) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu (Dz.U. z 1999r. Nr 74, poz.829) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.759) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.758) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.757) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.756) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.755) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999r. w sprawie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.754) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz.U. z 1999r. Nr 60, poz.644) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 67, poz.753) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999r. Nr 60, poz.642) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 1999r. Nr 52) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1999r. Nr 52, poz.534) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz.416) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz.415) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz.417) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz.414) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 41, poz.413) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz.U. z 1999r. Nr 27, poz.248) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.134) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.124) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.125) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.126) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.127) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.128) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.129) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.130) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.131) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.132) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.133) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U. z 1998r. Nr 164, poz.1169) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości (Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz.1134) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 1998r. w sprawie określenia wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, których prowadzenie należy do samorządu województwa (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1998r. w sprawie profili kształcenia zawodowego (Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz.649) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1998r. w sprawie liceum technicznego (Dz.U. z 1998r. Nr 102, poz.648) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz.U. z 1997r. Nr 18, poz. 102)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. (Dz.U. z 1997r. Nr 12, poz. 67)

Komunikaty i Zarządzenia
na początek

bullet.gif (140 bytes) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 października 2003r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym. (M.P. z 2003r. Nr 50, poz. 777)

bullet.gif (140 bytes) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1999r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

bullet.gif (140 bytes) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 1997r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą

bullet.gif (140 bytes) Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1998r. w sprawie wykazu podręczników szkolnych do przedmiotów ogólnokształcących dopuszczonych do użytku szkolnego i książek pomocniczych zalecanych dla oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich

bullet.gif (140 bytes) Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 1997r. w sprawie wykazu podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego oraz książek pomocniczych zalecanych do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w szkołach specjalnych – wg stanu na dzień 1 grudnia 1997 r.

Obwieszczenia
na początek

bullet.gif (140 bytes) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie (M.P. z 2004r. Nr 10, poz. 153)

bullet.gif (140 bytes) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2002r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie (M.P. z 2003r. Nr 38, poz. 560)

bullet.gif (140 bytes) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112)

bullet.gif (140 bytes) Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2000r. w sprawie wykazów podręczników szkolnych i książek pomocniczych dopuszczonych lub zalecanych do użytku szkolnego (M.P. z 2000r. Nr 18, poz. 395)

Umowy

bullet.gif (140 bytes) Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych (plik.zip)

Ustawy
na początek

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 28 maja 2004r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2004r. Nr 152, poz. 1598)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 28 sierpnia 2003r. o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 183, poz. 1787)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz. U. z 2003r. Nr 65, poz. 595)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 13 września 2002r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy. (Dz.U. z 2002r. Nr 166, poz. 1363)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. (Dz.U. z 2002r. Nr 150, poz. 1239)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 20 lipca 2001r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 85, poz. 924) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 19 lipca 2001r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1088)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego. (Dz.U. z 2001r. Nr 73, poz. 760) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 3 września 1999r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Dz.U. z 1999r. Nr 79, poz.884) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 9 lipca 1999r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz.U. z 1999r. Nr 69, poz.762) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 17 lipca 1998r. o pożyczkach i kredytach studenckich (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 26 czerwca 1997r. o wyższych szkołach zawodowych (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 8 grudnia 2000r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz.1314) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (tekst ujednolicony) (plik.zip)

Rozporządzenia
na początek

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 marca 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich. (Dz. U. z 2004r. Nr 66, poz. 605)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2004/2005. (Dz.U. z 2004r. Nr 43, poz. 392)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2004/2005. (Dz.U. z 2004r. Nr 43, poz. 391)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. (Dz.U. z 2004r. Nr 21, poz. 194)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz.U. z 2004r. Nr 15, poz. 128)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 listopada 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub kierunek i specjalność zawodową. (Dz.U. z 2003r. Nr 211, poz. 2052)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 listopada 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. (Dz.U. z 2003r. Nr 210, poz. 2040)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 listopada 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. (Dz.U. z 2003r. Nr 178, poz. 1741)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek. (Dz.U. z 2003r. Nr 174, poz. 1686)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. (Dz.U. z 2003r. Nr 170, poz. 1655)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. (Dz.U. z 2003r. Nr 156, poz. 1519)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. (Dz.U. z 2003r. Nr 141, poz. 1364)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej. (Dz.U. z 2003r. Nr 141, poz. 1363)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2003r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. (Dz.U. z 2003r. Nr 129, poz. 1179)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. (Dz.U. z 2003r. Nr 144, poz. 1401) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2003r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych. (Dz.U. z 2003r. Nr 103, poz. 956)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów. (Dz.U. z 2003r. Nr 101, poz. 933)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa. (Dz.U. z 2003r. Nr 62, poz. 559)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa. (Dz.U. z 2003r. Nr 62, poz. 558)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004 (Dz.U. z 2003r. Nr 62, poz. 557)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004. (Dz.U. z 2003r. Nr 62, poz. 556)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 marca 2003r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. (Dz.U. z 2003r. Nr 67, poz. 624)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni. (Dz.U. z 2003r. Nr 61, poz. 538)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub kierunek i specjalność zawodową. (Dz.U. z 2003r. Nr 34, poz. 285)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej. (Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 116)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. (Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 115)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakim powinien odpowiadać wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej. (Dz.U. z 2002r. Nr 203, poz. 1715)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej. (Dz.U. z 2002r. Nr 203, poz. 1714)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 listopada 2002r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. (Dz.U. z 2002r. Nr 203, poz. 1713)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim. (Dz.U. z 2002r. Nr 121, poz. 1036)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 maja 2002r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. (Dz.U. z 2002r. Nr 67, poz. 614)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i szkoleniach. (Dz.U. z 2002r. Nr 69, poz. 634)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. (Dz.U. z 2002r. Nr 116, poz. 1004) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów. (Dz.U. z 2002r. Nr 55, poz. 480)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni. (Dz.U. z 2002r. Nr 55, poz. 479)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2002/2003. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 227)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2002/2003. (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 228)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową. (Dz.U. z 2002r. Nr 8, poz. 64)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2001r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1417) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokości wynagrodzenia ich członków oraz innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom. (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1289)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. (Dz.U. z 2001r. Nr 121, poz. 1301)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej. (Dz.U. z 2001r. Nr 107, poz. 1183) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych. (Dz.U. z 2001r. Nr 107, poz. 1182) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2001r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie. (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz. 1260)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 września 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1096) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2001r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających pracowników uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania. (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1094)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. (Dz.U. z 2001r. Nr 73, poz. 767)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów. (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 736) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2001r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. (Dz.U. z 2001r. Nr 67, poz. 688)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2001r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. (Dz.U. z 2001r. Nr 67, poz. 687)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. (Dz.U. z 2001r. Nr 56, poz. 584)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. (Dz.U. z 2001r. Nr 52, poz. 542) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych niebędących nauczycielami akademickimi. (Dz.U. z 2001r. Nr 52 poz. 543)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 112)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2001r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. (Dz.U. z 2001r. Nr 14, poz. 126)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2001/2002. (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 111)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2001/2002. (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 112)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 50)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego. (Dz.U. z 2000r. Nr 121, poz.1292) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz.U. z 2000r. Nr 81, poz.908)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2000r. Nr 81, poz.907)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2000r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2000/2001

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (Dz.U. z 1999r. Nr 80) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich (Dz.U. z 1999r. Nr 60, poz.644) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1999r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 1999/2000 (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1998r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 1998r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 1998r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych wyższych szkół zawodowych (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 1998r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie zezwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej (plik.zip)

Ustawy

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Dz.U. z 2002r. Nr 207, poz. 1752)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o Polskiej Konfederacji Sportu. (Dz.U. z 2002r. Nr 93, poz. 820)

bullet.gif (140 bytes) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – tekst jednolity (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 578)

Rozporządzenia

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 grudnia 2003r. w sprawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu. (Dz.U. z 2003r. Nr 232, poz. 2323)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 listopada 2003r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (Dz.U. z 2003r. Nr 194, poz. 1894)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2003r. Nr 193, poz. 1888)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania odznaczeń, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. (Dz.U. z 2003r. Nr 191, poz. 1872)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego. (Dz.U. z 2003r. Nr 105, poz. 988)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 maja 2003r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. (Dz.U. z 2003r. Nr 98, poz. 896)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003r. w prawie nadania statutu Polskiej Konfederacji Sportu.

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania. (Dz.U. z 2003r. Nr 5, poz. 48)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz.U. z 2003r. Nr 8, poz. 93)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2002r. w sprawie wzorcowych programów zajęć wychowania fizycznego dla jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowi Obrony Cywilnej Kraju. (Dz.U. z 2002r. Nr 145, poz. 226)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy. (Dz.U. z 2002r. Nr 1, poz. 8)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie uprawiania alpinizmu. (Dz.U. z 2001r. Nr 145, poz. 1624)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001r. w sprawie zasad współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. (Dz.U. z 2001r. Nr 128, poz. 1416)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. (Dz.U. z 2001r. Nr 101, poz. 1095)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzanie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe. (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1053)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 843)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 752).

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 738) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. (Dz.U. z 2001r. Nr 56, poz. 583)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego. (Dz.U. z 2001r. Nr 56, poz. 582) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. (Dz.U. z 2001r. Nr 26, poz. 282)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej. (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 48)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych. (Dz.U. z 2001r. Nr 8, poz. 67) (plik.zip)

bullet.gif (140 bytes) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz.U. z 1997r. Nr 57, poz. 358)