Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021. Poradnik dla rodzica przedszkolaka

Przełom lutego i marca to dla wielu rodziców okres wytężonych starań o miejsce w przedszkolu dla swoich pociech. Rekrutacja ma charakter dwuetapowy i odbywa się wiele miesięcy przed rozpoczęciem roku przedszkolnego – spóźnienie się ze złożeniem wniosku może z góry przekreślić szanse dziecka na dostanie się do placówki państwowej, dlatego ważne jest skrupulatne śledzenie terminów naboru. Poniższy poradnik w krótki i przystępny sposób pomoże ci w przebrnięciu przez skomplikowane meandry przepisów i zmieniające się terminy rekrutacji.

nabór dzieci do przedszkola 2021

Komu przysługuje prawo do miejsca w przedszkolu?

Od 2017 roku prawo do korzystania z nauczania przedszkolnego przysługuje dzieciom w wieku od trzeciego do piątego roku życia, nie jest ono rodzicom narzucone. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje jedynie dzieci sześcioletnie i rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy sześć lat.

Jakie są terminy rekrutacji na rok 2020/2021?

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli jest ustalany na poziomie regionalnym. Oznacza to, że terminy składania wniosków nie są jednolite dla całej Polski, ale ustalane indywidualnie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dokładne informacje udostępniane są w placówkach oraz na stronach internetowych urzędu miasta lub gminy. Najczęściej rekrutacja rozpoczyna się pod koniec lutego lub na początku marca.

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola i jakich należy dopełnić formalności?

W przypadku dziecka, które już chodziło do przedszkola i rodzic chce, żeby pozostało ono na kolejny rok w tej samej placówce, wystarczy jedynie złożyć deklarację o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Jeśli dziecko będzie po raz pierwszy zapisywane do przedszkola, musi ono przejść przez proces rekrutacji. Odbywa się ona zazwyczaj drogą elektroniczną, jeśli jednak przedszkole nie prowadzi rekrutacji przez Internet, należy zgłosić się do wybranego przedszkola po wniosek o przyjęcie i odnieść wypełniony już dokument do tej samej placówki. Jeśli prowadzona jest rekrutacja internetowa, rodzic musi zarejestrować dziecko na specjalnej platformie rekrutacyjnej, do której przekierowany zostanie po wejściu na stronę internetową urzędu miasta lub gminy Podczas wypełniania formularza należy wskazać wybrane przedszkola, do których rodzic chciałby, aby uczęszczało jego dziecko. Jako pierwsze należy wskazać to, na którym najbardziej mu zależy. Po zakończeniu rejestracji należy pobrać wniosek, który następnie po wydrukowaniu i wypełnieniu trzeba zanieść do przedszkola pierwszego wyboru.

Jakie są kryteria przyjęcia dziecka?

Na wynik rekrutacji nie ma wpływu kolejność przyjęcia zgłoszeń, ważne jest jedynie, aby nie przekroczyć z góry narzuconych terminów rekrutacji. Według ustawowych kryteriów, w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
• pochodzące z rodzin wielodzietnych,
• posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
• posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• wychowywane przez samotnych rodziców,
• objęte pieczą zastępczą.

Razem z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie przez rodzinę dziecka określonych kryteriów. Są to:
• w przypadku rodziny wielodzietnej – oświadczenie o wielodzietności,
• w przypadku niepełnosprawności dziecka ubiegającego się o miejsce w przedszkolu lub w przypadku
niepełnosprawności członka rodziny dziecka – orzeczenie o niepełnosprawności,
• w przypadku wychowania przez samotnego rodzica – prawomocny wyrok sądu rodzinnego (rozwód lub separacja), akt zgonu rodzica lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Podczas rekrutacji do przedszkoli brane są również pod uwagę kryteria samorządowe. Najczęściej są to: odległość przedszkola od miejsca zamieszkania, czy rodzice są zameldowani w danym mieście oraz czy rozliczają podatek dochodowy na terenie miasta, na którym znajduje się przedszkole. Kryteria samorządowe brane są pod uwagę przy rekrutacji uzupełniającej.

Kiedy oczekiwać wyników rekrutacji na rok 2020/2021?

Dokładne daty ogłoszenia wyników naboru ustala gmina, najczęściej ma to miejsce w maju. Jeśli rekrutacja dziecka była przeprowadzana drogą elektroniczną, na profilu pojawi się informacja o statusie wniosku. W przypadku rekrutacji nie przeprowadzanej przez Internet, lista przyjętych dzieci zostanie udostępniona w wybranym przedszkolu. W każdym z przypadków, gdy dziecko zostało przyjęte do przedszkola, rodzic musi potwierdzić zgłoszenie.

Co zrobić, jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola?

W przypadku, gdy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, może ono wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Jest to drugi etap naboru, który uruchamiany jest w sytuacji, gdy po przeprowadzonym naborze podstawowym pozostały jeszcze wolne miejsca w przedszkolach i przebiega dokładnie w ten sam sposób, co etap pierwszy. Listę placówek, w których pozostały wolne miejsca, można znaleźć na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy, tam też podane są dokładne terminy rekrutacji uzupełniającej.

Może się jednak zdarzyć, że w przypadku, gdy kandydatów do przedszkola jest więcej niż miejsc, dziecko nie zostanie nigdzie przyjęte również w drugim etapie rekrutacji. W takiej sytuacji dyrektor przedszkola zobowiązany jest poinformować o nieprzyjęciu dziecka wójta (burmistrza, prezydenta miasta), ten z kolei ma obowiązek wskazać pisemnie rodzicom dziecka placówkę bądź placówki położone możliwie jak najbliżej wybranego przez nich przedszkola, które mogą to dziecko przyjąć. Procedura ta dotyczy dzieci powyżej trzeciego roku życia i nie musi obejmować jedynie placówek publicznych.

Czy można odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola?

Rodzice mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do placówki w terminie nieprzekraczającym 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Po otrzymaniu takiego uzasadnienia, należy w ciągu 7 dni złożyć u dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Jeśli dyrektor odmówi przyjęcia dziecka, rodzic może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Procedura odwoławcza jest możliwa na każdym etapie rekrutacji do przedszkola.